تاثیر رنگها

impact of color in interior design

یکی از کیفیات بارز و ملموس اشیا و پدیده های جهان، رنگ است . رنگ یکی از مهمترین قسمت های زندگی روزانه ما انسانها است و تاثیر بسزایی روی روش زندگی و احساس ما به زندگی دارد.

رنگ در اطراف ما وجود دارد و در آسمان، کوه، دریا،درخت و همچنین در هنر دکوراسیون.

 رنگها، نیروها و انرژی های درخشنده ای هستند که چه خودآگاه و چه ناخودآگاه روی ما اثر مثبت و منفی خواهند داشت. سطوح رنگ باید شکل، وسعت و حدود خود را از خود رنگ و نوسان شدت آن کسب کنند نه اینکه با خطوط، از پیش معین شده باشد. اگر رنگها و شکلها در بیان مفاهیم و حالات توافق داشته باشند، تاثیرات آنها دو چندان خواهد بود.

 رنگ پرهیجان انگیزترین ابزاری است که در دسترس طراح است، بوسیله رنگ می توان ارتباط میان فضا و سبک و سلیقه را بوجود آورد. همچنین یکی از جنبه های تاثیرگذار روی بیننده است. برای همه ما اتفاق افتاده که رنگ دقیق فضا را به خاطر نیاوریم ولی حس صمیمیت، باشکوه بودن، سردی، خاص بودن یا مجلل بودن آن مکان در ذهنمان ماندگار شده است.

 ترکیب رنگ یکی از عناصر مهم در طراحی داخلی است که بوسیله آن می توان سبک و شخصیت را در فضا تعریف کرد. رنگهای درخشان به تنهایی جذاب هستند، اما اگر در یک الگو یا ردیفی منظم قرار گیرند، از نظر بصری تاثیر بیشتری خواهند داشت. این نوع آرایش یک ساختار ساده را بر این رنگها حاکم می کند و در نتیجه یک مفهوم و یا نوعی نظم را، ورای حضور محض رنگها، منتقل خواهد کرد.

 رنگ زندگی است، زیرا جهان بدون رنگ برایمان مرده جلوه می کند. رنگها ایده آغازین و ثمره نور هستند و مقابل آن تاریکی، بدون رنگ است. نور، اولین پدیده در جهان است و از طریق رنگها، روح و طبیعت زنده جهان را برایمان آشکار می سازد.

 در طراحی کیفیت شکل و رنگ می بایست با یکدیگر مطابقت داده شوند. یعنی شکل و رنگ در معنی دار بودن و مفهوم خود، یکدیگر را تایید و اثبات نمایند.

 برای بدست آوردن چیدمانی مناسب از رنگ ها در فضاهای داخلی گام های اولیه زیر ضروری است:

1- آن مطلبی را که با زبان رنگ می خواهید به بیننده بگویید در اندیشه خود آماده داشته باشید.

2- یگ رنگ اصلی که سخن گوی پر قدرتی برای بیان آن مطلب باشد، پیدا کنید.

3- رنگ های دیگری که در اطراف آن می چینید، باید در هماهنگی کامل باشد.

4- آنگاه به عنوان یک رهبر طرح وارد شده و این بار سلیقه هنری خود را در چیدن این ابزار های فنی دخالت دهید.