برای زیباتر کردن دکوراسيون منزل از چه رنگهایی استفاده کنيم؟

 

مقدمه

رنگ یكی از جالب ترین جنبه های دکوراسيون است. طراحان دکوراسيون امروزی تقریباً همه

قوانين سابق در ارتباط با استفاده از رنگ های گوناگون و ترآيب آنها با یكدیگر را در هم شكسته

اند و امروز هر رنگی را می توان در دکوراسيون منزل به کار برد.

 

 

دیگر مرزها و محدویت های گذشته در کاربرد رنگ ها در دکوراسيون رعایت نمی شوند و شاید به

همين دليل انتخاب مجموعه رنگی دلخواه برای دکوراسيون یك خانه مشكل تر شده باشد. اما

هنوز راه هایی برای تشخيص مجموعه رنگی مناسب برای هر خانواده وجود دارد.

امروزه بيش از هر چيز به سليقه و روحيات ساکنين خانه توجه می شود. هر یك از ما احتمالاً ایده

هایی درباره رنگ های مورد علاقه خود داریم و انتخاب و سليقه ما اغلب بهترین راهنما برای

انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای محل زندگی و منزلمان است. اگر به یك پارچه کنفی رنگ

پریده، یك روميزی بنفش پررنگ و یا لباس هایی به رنگ های زنده و درخشان تمایل دارید اینها

می توانند راهنمای شما در انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای منزلتان باشند. در قدم اول کليه

لوازمی که در منزل دارید و آنها را به خاطر رنگشان دوست می دارید در یك جا جمع کنيد.

این وسایل ممكن است عبارت باشند از یك روسری، یك سرویس بشقاب، صابون یا کارت تبریك و

یا هر آنچه به واسطه رنگش مورد پسند شما است. کتاب ها و مجله هایی که در رابطه با ترکيب

رنگ هستند تهيه کنيد و با مطالعه آنها اطلاعات کافی در رابطه با ایجاد ارتباط ميان رنگ های

گوناگون کسب کنيد.

انتخاب رنگ

ترکيب آنها با یكدیگر در یك مجموعه واحد و تأثير نور موجود در رنگ هایی که شما می پسندید

فضا بر آنها عواملی هستند که نتيجه کار را تحت تأثير قرار می دهند.

هنگامی که رنگ های مورد پسندتان را انتخاب کردید با استفاده از مداد رنگی، مداد شمعی،

آبرنگ و یا هر وسيله رنگ آميزی دیگری که در اختيار دارید آنها را در کنار هم بر روی یك قطعه

کاغذ سفيد آزمایش کنيد. اندازه سطوح رنگی مختلف را تغيير دهيد و به آنها کمی سفيد برای

روشن تر شدن اضافه کنيد.

به چرخه رنگ مراجعه کنيد و با استفاده از آن رنگ مورد نظرتان را یافته در کنار آن امتحان کنيد. به

خاطر داشته باشيد که رنگ های منتخب شما وقتی بر روی سطح دیوارهای اتاق اجرا شوند

تاثيری بسيار قوی تر از نمای آنها بر روی یك قطعه کاغذ خواهند داشت.

وقتی به یك ترکيب رنگی رضایت بخش رسيدید توجه داشته باشيد که تأثير نور موجود در محيط و

شرایط منزل خود را نيز در نظر بگيرید. به عنوان مثال دیوارهای زرد درخشان برای یك خانه آفتاب

گير در منطقه ای با آب و هوای گرم و آفتابی بسيار زیبا به نظر می رسند؛ اما همين رنگ بر روی

دیوارهای یك اتاق شمالی که از نور طبيعی کمی بهره مند است نازیبا و کسل کننده خواهد بود.

در چنين اتاقی استفاده از رنگ زرد خردلی نتيجه ای بسيار مناسب تر خواهد داشت.

تاثيرات نور بر رنگ ها

نور چه از نوع طبيعی و چه مصنوعی باشد تأثيرات مختلفی بر رنگ خواهد داشت و آگاهی از این

امر هنگام طراحی رنگ یك فضا ضروری است. دقت کنيد که در چه زمانی از روز و به چه ميزان نور

طبيعی به هر یك از اتاق های شما می تابد و رنگ مورد نظرتان برای هر یك از اتاق ها را در نور

همان اتاق بيازمایيد.

انتخاب رنگِ مناسب برای پوشش دیوارها اولين قدم در طراحی رنگی برای دکوراسيون هر اتاق

است. اما شاید یافتن رنگ های متناسب با آن برای دیگر اجزای دکوراسيون کمی مشكل تر به

نظر برسد. استفاده از چرخه رنگ، روشی مطمئن برای یافتن رنگ های متناسب با رنگ مورد نظر

ماست. چرخه رنگ متشكل از دوازده رنگ است که سه رنگ قرمز، زرد و آبی در آن رنگ های

اوليه و رنگ های ميان آنها به عنوان رنگ های ثانویه شناخته می شوند.

هر رنگ در این چرخه می تواند با رنگ های کناری خود که رنگ های هم خانواده اش محسوب

می شوند و همچنين رنگ مقابلش که رنگ مكمل آن است به خوبی ترکيب شده نتيجه ای زیبا و

موزون بيافریند. استفاده از رنگ های هم خانواده که در چرخه رنگ در کنار هم قرار گرفته و به

اصطلاح همسایه هستند ترکيبی ملایم و هماهنگ را ایجاد می کند که نگاه بيننده را به راحتی از

یكی به دیگری رهنمون می شود.

استفاده از یك رنگ با ميزان کمی از رنگ مكمل آن چنانچه به درستی و در اندازه های صحيح

صورت گرفته باشد نتيجه ای درخشان و چشمگير می آفریند و بر جذابيت مجموعه رنگی حاضر

می افزاید و مانع غالب شدن کامل یك رنگ بر فضای اتاق می شود.

در این جا به برخی از اصطلاحات متداول طراحان دکوراسيون در ارتباط با رنگ اشاره می کنيم:

رنگ های آکسان

رنگ های تند و درخشانی که برای زنده کردن و انرژی بخشيدن به یك مجموعه رنگی به آن

اضافه می شوند، مانند رنگ صورتی تند چند کوسن و یك جفت شمع در یك اتاق نشيمن که با

خانواده رنگ کرم رنگ آميزی شده است.

رنگ زمينه

رنگ زمينه رنگی است که در بزرگ ترین سطوح و به بيشترین ميزان در یك فضا مورد استفاده قرار

گرفته است مانند رنگ دیوارهای یك اتاق. رنگ زمينه ، اغلب به عنوان پس زمينه ای برای سایر

رنگ های به کار رفته در اتاق مورد استفاده قرار می گيرد و سایر رنگ ها مانند رنگ های آکسان

یا متضاد را در خود جای می دهد.

رنگ های متضاد

این رنگ ها در کنار هم تاثيری چشمگير بر بيننده باقی می گذارند چنان که حتی پس از بستن

چشم ها این تاثير تا مدت کوتاهی در ذهن بيننده باقی می ماند.رنگ های سرد:این رنگ ها

حاوی مقدار زیادی رنگ آبی هستند، به عنوان مثال خاکستری هایی که شامل مقداری رنگ آبی

باشند احساس سردی و سرما را در شما ایجاد می کنند در حالی که خاکستری حاوی قرمز یا

بنفش قرمز حس گرما را در بيننده القا می کنند و ویژگی دیگری خواهند داشت.

رنگ های مكمل

این رنگ ها که در چرخه رنگ در برابر یكدیگر قرار دارند در کنار هم نمایی چشمگير و متعادل می

آفرینند. این رنگ ها هرگز از یك خانواده نيستند و حداکثر تفاوت را با یكدیگر دارند. به عنوان مثال

می توان چند کوسن نارنجی تند را در زمينه ای از رنگ آبی نمونه بارزی از این ترکيب در نظر

گرفت.رنگ های غالب: رنگ غالب هميشه رنگی که در بزرگترین سطوح و به بيشترین ميزان در

مجموعه ای به کار رفته ، نيست بلكه رنگی است که بيش از بقيه رنگ ها نظر را به خود جلب

می کند.

یك خانواده رنگی

شامل مجموعه ای از رنگ ها می شود که به نوعی با یكدیگر مرتبط هستند برای مثال خانواده

آبی شامل مجموعه ای از رنگ های آبی است که از یك سو با آبی سبزها شروع می شود و از

سوی دیگر به رنگ های آبی بنفش ختم می شود. خانواده قهوه ای از رنگ قهوه ای و قهوه ای

خاکستری تا پرده های نارنجی و قرمز را شامل می شود.

رنگ های گرم

این رنگ ها محتوی مقدار قابل ملاحظه ای قرمز هستند. حتی برخی از آبی ها نيز ممكن است

به واسطه وجود مقداری قرمز در آنها در این مجموعه جای بگيرند.

رنگ های هم پرده:

اینها رنگ هایی هستند مانند رنگ زرد پررنگ و آبی پررنگ. این رنگ ها لزوماً از یك خانواده

نيستند بلكه هر دو دارای ميزان مساوی از رنگ قرمز یا آبی هستند و هيچ یك بر دیگری غلبه

نمی یابند.

منبع:  مرجع صنعت ساختمان