موسسه کوثر حافظیه کرج

 

قبل از انجام پروژه

 

 

در حین انجام پروژه

 

 

پروژه انجام شده