موسسه کوثر شعبه ماهدشت کرج

 

قبل از انجام پروژه

 

 

در حین اجرا


 

اتمام پروژه